• Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen


BGR is een bedrijf voor online en offline communicatie. Om onze diensten te kunnen verlenen, verwerken wij ook persoonsgegevens. En afhankelijk van de dienst, werken we samen met andere bedrijven.

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeren wij u over:
  • de wijze waarop wij persoonsgegevens verkrijgen en verwerken,
  • voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken,
  • wat uw rechten zijn (als wij persoonsgegevens van u verwerken)
  • en andere informatie die te maken heeft met hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van BGR, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als klant of geïnteresseerde en vanuit bezoek aan en gebruik van onze websites.

Waarom deze privacyverklaring?


Klanten, sollicitanten en overige geïnteresseerden geven persoonsgegevens aan ons door. Wij vinden het belangrijk dat het verzamelen en verwerken daarvan op een correcte en zorgvuldige manier gebeurt. Daarom doen wij dat in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?


Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt BGR en wat wordt er mee gedaan?


Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld klanten, sollicitanten en andere geïnteresseerden. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
  • Persoonlijke gegevens van relaties: naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, functie, bedrijfsgegevens
  • Financiële gegevens van klanten: IBAN, betaalgegevens
  • Professionele gegevens van sollicitanten: CV, functie, opleidingsverleden, werkervaring
  • Digitale gegevens van websitebezoekers: IP-adres, identifiers in cookies, surfgedrag op onze websites

Wij verzamelen en verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Dat kan zijn de gewenste dienstverlening, informatievoorziening, een sollicitatie of een goed functionerende website. Ook kan het zijn dat persoonsgegevens verzameld en bewaard moeten worden om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Hoe lang bewaart BGR uw persoonsgegevens?


BGR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Doorgaans is dat een bewaartermijn van 30 dagen, tenzij een wettelijke verplichting anders zegt. Bijvoorbeeld inzake de Belastingdienst geldt er een bewaarplicht van 7 jaar. Sollicitaties bewaren wij 2 jaar, om in de toekomst mogelijk nog contact te leggen met de sollicitant.  

Hoe gaat BGR om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?


Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard. BGR heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Voor een correcte en optimale dienstverlening maken wij regelmatig gebruik van derde partijen, zoals een postbezorger. Met hen hebben we afspraken gemaakt middels overeenkomsten. De gegevens die wij verstrekken aan een derde partij, worden beperkt tot enkel het noodzakelijke en enkel voor het oorspronkelijke doeleinde. En er worden met de derde partij afspraken gemaakt dat de gegevens verwijderd worden wanneer ze niet meer nodig zijn.

Wat zijn uw rechten?


De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die BGR verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering, het recht op overdracht naar een andere partij en het recht om toestemming in te trekken.

Websitebezoek en cookies


Functionele cookies op onze websites worden opgeslagen in het beheersysteem. Dat zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te kunnen weergeven.

Tracking cookies zijn cookies om onze dienstverlening te optimaliseren en advertentiegegevens aan te leveren voor websitebezoekers van Facebook op basis van bezoekers van onze website. Wij gebruiken  de volgende tracking cookies: Google Analytics, Facebook, LinkedIn. Om dit te kunnen gebruiken, vragen wij eerst uw toestemming.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?


Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door BGR kunt u contact opnemen met ons:

Bureau voor Gerichte Reklame

Techniekweg 34
3542 DT Utrecht

Tel : 030 - 2410049
Fax : 030 - 2413315
E-mail : directmail@bgr.nl

Ook voor het melden van (een vermoeden van) een datalek kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen privacybeleid


Wij streven naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

BGR

Van Leeuwenhoekweg 3
2964 LJ Groot-Ammers

Tel : 0184 - 430 864
E-mail : directmail@bgr.nl

BGR is een onderdeel van de Vanderperk Groep. Een strateeg in communicatie en marketing.